Reach

REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)  to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę.
REACH ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, w tym propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje, a także swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności.
Rozporządzenie jest oparte na zasadzie, zgodnie z którą do producentów, importerów i dalszych użytkowników należy zagwarantowanie, że substancje, które produkują, wprowadzają do obrotu lub stosują, nie wpływają w sposób szkodliwy na zdrowie człowieka ani na środowisko. Przepisy rozporządzenia oparte są na zasadzie ostrożności.

-------------------------------------------

PGE Ekoserwis S.A. na bazie posiadanych kompetencji i wieloletniego doświadczenia (członek-założyciel Konsorcjum ds. REACH przy Polskiej Unii UPS) świadczy usługi na rzecz jednostek produkcyjnych PGE Energia Ciepła S.A. w zakresie administrowania rejestracjami wytwarzanych substancji zgodnie z REACH.

PGE EKOSERWIS